- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 146.920.318.050 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.273.814.700 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 13/12/2022
10 22 31 37 41 52 20
Giá trị Jackpot 1
146.920.318.050
Giá trị Jackpot 2
5.273.814.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
146.920.318.050
Jackpot 2 5 số + 1* 1 5.273.814.700
Giải nhất 5 số 15 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,572 500.000
Giải ba 3 số 37,574 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 134.599.851.300 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.904.873.950 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 10/12/2022
02 12 13 18 33 44 31
Giá trị Jackpot 1
134.599.851.300
Giá trị Jackpot 2
3.904.873.950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
134.599.851.300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.904.873.950
Giải nhất 5 số 20 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,502 500.000
Giải ba 3 số 35,069 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 126.455.985.750 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 6.070.142.500 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 08/12/2022
06 30 36 41 49 55 20
Giá trị Jackpot 1
126.455.985.750
Giá trị Jackpot 2
6.070.142.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
126.455.985.750
Jackpot 2 5 số + 1* 2 3.035.071.250
Giải nhất 5 số 19 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,349 500.000
Giải ba 3 số 30,139 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 116.145.205.500 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.924.500.250 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 06/12/2022
01 11 25 44 45 46 35
Giá trị Jackpot 1
116.145.205.500
Giá trị Jackpot 2
4.924.500.250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
116.145.205.500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.924.500.250
Giải nhất 5 số 20 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,392 500.000
Giải ba 3 số 32,136 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7