- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 34.469.658.750 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.246.846.900 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 22/12/2022
14 26 35 43 45 48 03
Giá trị Jackpot 1
34.469.658.750
Giá trị Jackpot 2
3.246.846.900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
34.469.658.750
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.246.846.900
Giải nhất 5 số 6 40.000.000
Giải nhì 4 số 557 500.000
Giải ba 3 số 11,691 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 32.248.036.650 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.524.310.950 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 20/12/2022
02 06 09 20 31 35 42
Giá trị Jackpot 1
32.248.036.650
Giá trị Jackpot 2
5.524.310.950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
32.248.036.650
Jackpot 2 5 số + 1* 1 5.524.310.950
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 744 500.000
Giải ba 3 số 15,627 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 167.391.079.950 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.274.529.100 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 17/12/2022
01 02 29 34 41 42 09
Giá trị Jackpot 1
167.391.079.950
Giá trị Jackpot 2
5.274.529.100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
1
167.391.079.950
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.274.529.100
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,358 500.000
Giải ba 3 số 31,221 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 155.290.691.550 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.930.041.500 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 15/12/2022
02 25 38 50 51 55 21
Giá trị Jackpot 1
155.290.691.550
Giá trị Jackpot 2
3.930.041.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
155.290.691.550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.930.041.500
Giải nhất 5 số 34 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,727 500.000
Giải ba 3 số 34,399 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7