- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 45.086.515.950 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.676.279.550 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 31/08/2017
08 20 27 35 36 47 18
Giá trị Jackpot 1
45.086.515.950
Giá trị Jackpot 2
4.676.279.550
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
45.086.515.950
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.676.279.550
Giải nhất 5 số 9 40.000.000
Giải nhì 4 số 409 500.000
Giải ba 3 số 8.324 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 43.925.548.800 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.547.283.200 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 29/08/2017
04 12 15 23 24 41 44
Giá trị Jackpot 1
43.925.548.800
Giá trị Jackpot 2
4.547.283.200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
43.925.548.800
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.547.283.200
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 485 500.000
Giải ba 3 số 10.671 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 42.705.608.250 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.411.734.250 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 26/08/2017
17 25 30 31 36 41 20
Giá trị Jackpot 1
42.705.608.250
Giá trị Jackpot 2
4.411.734.250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
42.705.608.250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.411.734.250
Giải nhất 5 số 5 40.000.000
Giải nhì 4 số 317 500.000
Giải ba 3 số 7.387 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 41.355.943.950 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.261.771.550 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 24/08/2017
05 16 18 37 42 46 10
Giá trị Jackpot 1
41.355.943.950
Giá trị Jackpot 2
4.261.771.550
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
41.355.943.950
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.261.771.550
Giải nhất 5 số 9 40.000.000
Giải nhì 4 số 389 500.000
Giải ba 3 số 8.152 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7