- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 32.041.280.550 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.470.563.700 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 03/05/2022
06 17 37 41 48 50 13
Giá trị Jackpot 1
32.041.280.550
Giá trị Jackpot 2
3.470.563.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
32.041.280.550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.470.563.700
Giải nhất 5 số 5 40.000.000
Giải nhì 4 số 488 500.000
Giải ba 3 số 10.830 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 40.268.451.000 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.243.754.750 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 30/04/2022
04 08 14 21 30 49 38
Giá trị Jackpot 1
40.268.451.000
Giá trị Jackpot 2
3.243.754.750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
1
40.268.451.000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.243.754.750
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 589 500.000
Giải ba 3 số 12.808 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 38.074.658.250 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.897.184.250 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 28/04/2022
11 17 22 28 39 49 43
Giá trị Jackpot 1
38.074.658.250
Giá trị Jackpot 2
3.897.184.250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
38.074.658.250
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.897.184.250
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 803 500.000
Giải ba 3 số 16.136 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 35.927.361.300 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.658.595.700 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 26/04/2022
04 25 28 32 33 55 03
Giá trị Jackpot 1
35.927.361.300
Giá trị Jackpot 2
3.658.595.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
35.927.361.300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.658.595.700
Giải nhất 5 số 3 40.000.000
Giải nhì 4 số 500 500.000
Giải ba 3 số 11.925 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7