Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 09/03/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
150
674
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
558
605
918
837
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
001
647
681
628
206
763
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
687
396
271
430
526
405
559
452
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 48 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 57 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 104 Giải ba - 10Tr 7
Giải tư - 100K 145 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 38
Giải sáu - 150K 354
Giải bảy - 40K 3.157
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 07/03/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
255
253
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
326
470
230
250
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
976
965
305
163
319
069
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
618
590
101
352
411
432
528
036
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 26 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 82 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 101 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 176 Giải tư - 5Tr 11
Giải năm - 1Tr 34
Giải sáu - 150K 335
Giải bảy - 40K 3.287
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 04/03/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
187
516
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
060
163
734
710
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
005
868
023
490
473
947
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
499
913
340
154
557
829
785
038
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 34 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 69 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 113 Giải ba - 10Tr 7
Giải tư - 100K 280 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 46
Giải sáu - 150K 576
Giải bảy - 40K 4.672