Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 16/03/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
184
379
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
795
508
662
169
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
121
850
853
049
734
958
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
108
185
339
727
349
822
459
253
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 48 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 51 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 89 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 127 Giải tư - 5Tr 11
Giải năm - 1Tr 53
Giải sáu - 150K 525
Giải bảy - 40K 3.224
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 14/03/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
945
880
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
580
407
063
569
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
386
425
534
592
808
146
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
369
907
874
111
680
421
447
770
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 52 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 50 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 98 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 238 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 23
Giải sáu - 150K 325
Giải bảy - 40K 3.355
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 11/03/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
679
113
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
422
585
998
980
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
272
577
477
904
281
475
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
642
036
447
712
855
270
252
278
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 54 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 53 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 166 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 176 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 50
Giải sáu - 150K 653
Giải bảy - 40K 4.701