Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 23/03/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
621
377
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
255
029
474
664
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
492
582
942
938
164
201
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
233
822
976
881
469
171
099
512
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 33 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 60 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 99 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 134 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 28
Giải sáu - 150K 444
Giải bảy - 40K 3.093
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 21/03/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
040
144
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
152
713
021
287
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
778
207
685
011
657
047
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
271
257
128
115
530
120
177
964
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 19 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 115 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 125 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 141 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 24
Giải sáu - 150K 313
Giải bảy - 40K 3.303
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 18/03/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
863
713
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
963
816
880
040
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
815
094
582
093
601
758
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
267
360
171
119
886
585
422
390
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 49 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 71 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 96 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 190 Giải tư - 5Tr 7
Giải năm - 1Tr 56
Giải sáu - 150K 385
Giải bảy - 40K 4.625