Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 02/03/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
480
477
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
342
578
110
476
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
807
798
065
644
338
734
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
440
898
940
834
750
651
508
938
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 126 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 82 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 250 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 107 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 27
Giải sáu - 150K 375
Giải bảy - 40K 3.226
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 28/02/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
238
327
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
892
084
539
501
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
769
773
964
235
056
805
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
475
306
288
526
753
226
870
838
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 86 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 62 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 78 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 367 Giải tư - 5Tr 8
Giải năm - 1Tr 94
Giải sáu - 150K 517
Giải bảy - 40K 3.202
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 25/02/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
291
707
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
625
567
790
410
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
288
046
047
939
297
672
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
382
675
291
174
589
667
760
011
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 39 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 83 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 157 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 166 Giải tư - 5Tr 9
Giải năm - 1Tr 47
Giải sáu - 150K 524
Giải bảy - 40K 4.648