Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 17/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
760
613
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
750
516
580
272
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
601
709
522
889
837
218
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
362
679
117
002
549
680
560
437
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 191 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 200 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 232 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 305 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 46
Giải sáu - 150K 396
Giải bảy - 40K 4,435
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 14/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
692
768
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
978
595
745
411
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
466
153
141
753
065
864
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
165
373
319
496
295
671
293
241
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 104 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 130 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 244 Giải ba - 10Tr 20
Giải tư - 100K 258 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 67
Giải sáu - 150K 452
Giải bảy - 40K 3,952
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 12/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
813
400
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
672
507
158
053
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
249
469
646
494
888
311
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
989
867
067
748
588
298
028
396
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 51 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 163 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 265 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 343 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 27
Giải sáu - 150K 325
Giải bảy - 40K 3,692