Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 06/04/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
387
413
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
879
275
732
309
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
309
134
475
200
204
280
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
272
466
032
272
772
653
243
107
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 17 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 56 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 73 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 169 Giải tư - 5Tr 17
Giải năm - 1Tr 51
Giải sáu - 150K 311
Giải bảy - 40K 3.352
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 04/04/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
962
735
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
366
814
476
150
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
588
601
940
234
188
568
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
043
154
893
597
183
260
246
174
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 29 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 125 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 160 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 398 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 31
Giải sáu - 150K 395
Giải bảy - 40K 3.162
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 01/04/2022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
225
144
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
110
946
847
334
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
781
781
095
742
449
687
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
907
976
826
542
249
645
727
793
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 57 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 190 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 100 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 112 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 35
Giải sáu - 150K 647
Giải bảy - 40K 4.169