Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 22/10/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
942
820
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
178
649
992
854
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
554
878
780
420
544
372
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
536
842
754
550
411
518
327
164
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 15 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 69 Giải nhì - 40Tr 3
Giải ba - 210K 122 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 185 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 44
Giải sáu - 150K 312
Giải bảy - 40K 3.829
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 20/10/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
386
405
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
919
787
895
629
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
477
434
212
878
223
872
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
276
833
156
466
230
190
504
218
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 81 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 108 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 127 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 75
Giải sáu - 150K 427
Giải bảy - 40K 4.036
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 18/10/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
853
488
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
960
180
148
327
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
777
453
982
425
704
033
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
548
832
906
856
693
639
924
601
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 23 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 86 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 174 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 150 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 29
Giải sáu - 150K 571
Giải bảy - 40K 5.878