Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 29/10/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
072
800
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
085
529
067
575
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
782
847
672
846
835
080
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
298
347
003
090
451
663
696
507
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 14 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 66 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 98 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 89 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 18
Giải sáu - 150K 329
Giải bảy - 40K 3.075
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 27/10/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
887
918
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
893
304
837
877
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
774
163
266
611
522
981
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
364
122
661
241
954
245
157
574
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 30 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 53 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 91 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 285 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 31
Giải sáu - 150K 384
Giải bảy - 40K 3.465
Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 25/10/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
591
564
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
739
180
668
452
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
460
869
460
270
172
271
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
589
824
594
759
045
685
486
843
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 19 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 120 Giải nhì - 40Tr 5
Giải ba - 210K 105 Giải ba - 10Tr 8
Giải tư - 100K 148 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 64
Giải sáu - 150K 527
Giải bảy - 40K 5.441