Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Thuộc tính
đỏ 1 đỏ 2 đỏ 3 đỏ 4 đỏ 5 đỏ 6 Sắp xếp tổ hợp Tỷ lệ tổ hợp 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
10077402 08 15 19 35 38 14HTTHTTHTTHTT4:24:2
20077309 13 23 32 36 52 43THHTTTTHHTTT4:24:2
30077201 05 27 43 52 54 15HHTHTTHHTHTT3:33:3
40077105 19 22 23 30 44 52HHTHTTHHTHTT3:33:3
50077014 26 35 43 45 48 03TTTHTTTTTHTT5:15:1
60076902 06 09 20 31 35 42HTTTHTHTTTHT4:24:2
70076801 02 29 34 41 42 09HHHTHTHHHTHT2:42:4
80076702 25 38 50 51 55 21HTTTTTHTTTTT5:15:1
90076610 22 31 37 41 52 20TTHHHTTTHHHT3:33:3
100076502 12 13 18 33 44 31HTHTTTHTHTTT4:24:2
110076406 30 36 41 49 55 20TTTHTTTTTHTT5:15:1
120076301 11 25 44 45 46 35HHTTTTHHTTTT4:24:2
130076216 17 27 48 52 53 24THTTTHTHTTTH4:24:2
140076111 14 29 31 52 54 07HTHHTTHTHHTT3:33:3
150076002 13 16 18 41 42 19HHTTHTHHTTHT3:33:3
160075908 23 24 48 49 52 01THTTTTTHTTTT5:15:1
170075804 06 18 27 52 53 10TTTTTHTTTTTH5:15:1
180075703 09 21 22 26 35 15HTTTTTHTTTTT5:15:1
190075603 15 22 39 46 48 43HTTTTTHTTTTT5:15:1
200075505 06 17 28 29 39 34HTHTHTHTHTHT3:33:3
210075404 20 26 36 47 51 33TTTTHTTTTTHT5:15:1
220075308 18 23 30 35 42 43TTHTTTTTHTTT5:15:1
230075202 20 33 45 51 55 01HTTTTTHTTTTT5:15:1
240075112 27 33 44 48 50 18TTTTTTTTTTTT6:06:0
250075010 19 22 25 47 53 52THTTHHTHTTHH3:33:3
260074908 13 24 28 29 33 49THTTHTTHTTHT4:24:2
270074803 09 20 23 31 54 55HTTHHTHTTHHT3:33:3
280074705 21 24 47 52 55 20HTTHTTHTTHTT4:24:2
290074618 24 32 43 48 55 15TTTHTTTTTHTT5:15:1
300074505 07 12 26 29 44 38HHTTHTHHTTHT3:33:3
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Tỷ lệ tổ hơp 6 số mở thưởng xuất hiện tỉ lệ g.trị hợp số và số nguyên