Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Thuộc tính Âm/ngăn/trung so với
Sắp xếp vách giữa 0:0:6 0:6:0 6:0:0 0:1:5 0:5:1 1:0:5 1:5:0 5:0:1 5:1:0 0:2:4 0:4:2 2:0:4 2:4:0 4:0:2 4:2:0 1:1:4 1:4:1 4:1:1 1:2:3 1:3:2 2:1:3 2:2:2 2:3:1 3:1:2 3:2:1 0:3:3 3:0:3 3:3:0
100774AANTTT2:1:3
200773ATNTTA2:1:3
300772AATNAT3:1:2
400771ATTTTT1:0:5
500770TTATTT1:0:5
600769AAATTT3:0:3
700768AATTNT2:1:3
800767ATTTTT1:0:5
900766TTATNT1:1:4
1000765ATTTTN1:1:4
1100764ATTTTT1:0:5
1200763ANTTTT1:1:4
1300762NTTTAT1:1:4
1400761TTTTNT0:1:5
1500760ATTNTT1:1:4
1600759ATTTTA2:0:4
1700758AATTTT2:0:4
1800757AATATT3:0:3
1900756ATTATT2:0:4
2000755AATTTT2:0:4
2100754ANTTTN1:2:3
2200753ANTTTT1:1:4
2300752ATATTT2:0:4
2400751TTNTTT0:1:5
2500750TTTTTT0:0:6
2600749ATNTTT1:1:4
2700748AAATTT3:0:3
2800747ATATTA3:0:3
2900746TTTTTT0:0:6
3000745AATANT3:1:2
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tách giữa Số lặp: Cùng số với số kỳ trước, Số tách: Cùng số với kỳ trước nhưng không cùng số mở thưởng của kỳ trước, thiếu giá trị của 1 số, Số trung: ngoại trừ hai loại số trên
Tỉ lệ ngăn cách 6 số mở thưởng xuất hiện số âm, g.trị giữa số ngăn cách và số giữa