Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Thuộc tính
đỏ 1 đỏ 2 đỏ 3 đỏ 4 đỏ 5 đỏ 6 Sắp xếp chẵn lẻ Tỷ lệ chẵn lẻ 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
10077402 08 15 19 35 38 14ccLLLcccLLLc3:33:3
20077309 13 23 32 36 52 43LLLcccLLLccc3:33:3
30077201 05 27 43 52 54 15LLLLccLLLLcc4:24:2
40077105 19 22 23 30 44 52LLcLccLLcLcc3:33:3
50077014 26 35 43 45 48 03ccLLLcccLLLc3:33:3
60076902 06 09 20 31 35 42ccLcLLccLcLL3:33:3
70076801 02 29 34 41 42 09LcLcLcLcLcLc3:33:3
80076702 25 38 50 51 55 21cLccLLcLccLL3:33:3
90076610 22 31 37 41 52 20ccLLLcccLLLc3:33:3
100076502 12 13 18 33 44 31ccLcLcccLcLc2:42:4
110076406 30 36 41 49 55 20cccLLLcccLLL3:33:3
120076301 11 25 44 45 46 35LLLcLcLLLcLc4:24:2
130076216 17 27 48 52 53 24cLLccLcLLccL3:33:3
140076111 14 29 31 52 54 07LcLLccLcLLcc3:33:3
150076002 13 16 18 41 42 19cLccLccLccLc2:42:4
160075908 23 24 48 49 52 01cLccLccLccLc2:42:4
170075804 06 18 27 52 53 10cccLcLcccLcL2:42:4
180075703 09 21 22 26 35 15LLLccLLLLccL4:24:2
190075603 15 22 39 46 48 43LLcLccLLcLcc3:33:3
200075505 06 17 28 29 39 34LcLcLLLcLcLL4:24:2
210075404 20 26 36 47 51 33ccccLLccccLL2:42:4
220075308 18 23 30 35 42 43ccLcLcccLcLc2:42:4
230075202 20 33 45 51 55 01ccLLLLccLLLL4:24:2
240075112 27 33 44 48 50 18cLLccccLLccc2:42:4
250075010 19 22 25 47 53 52cLcLLLcLcLLL4:24:2
260074908 13 24 28 29 33 49cLccLLcLccLL3:33:3
270074803 09 20 23 31 54 55LLcLLcLLcLLc4:24:2
280074705 21 24 47 52 55 20LLcLcLLLcLcL4:24:2
290074618 24 32 43 48 55 15cccLcLcccLcL2:42:4
300074505 07 12 26 29 44 38LLccLcLLccLc3:33:3
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Chẵn lẻ Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn
Tỷ lệ chẵn lẻ 6 số mở thưởng xuất hiện tỉ lệ g.trị lẽ và chẵn