Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Thuộc tính
đỏ 1 đỏ 2 đỏ 3 đỏ 4 đỏ 5 đỏ 6 Sắp xếp chẵn lẻ Tỷ lệ chẵn lẻ 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
10065312 21 23 28 33 46 38cLLcLccLLcLc3:33:3
20065202 05 07 21 31 37 44cLLLLLcLLLLL5:15:1
30065116 18 24 29 33 41 43cccLLLcccLLL3:33:3
40065005 07 09 28 38 55 50LLLccLLLLccL4:24:2
50064906 10 29 30 31 51 35ccLcLLccLcLL3:33:3
60064818 30 32 37 39 40 10cccLLccccLLc2:42:4
70064708 19 27 34 46 51 02cLLccLcLLccL3:33:3
80064618 22 29 33 46 48 37ccLLccccLLcc2:42:4
90064503 35 37 41 45 49 31LLLLLLLLLLLL6:06:0
100064412 25 26 47 51 53 16cLcLLLcLcLLL4:24:2
110064323 31 41 48 49 51 03LLLcLLLLLcLL5:15:1
120064205 10 15 31 32 50 28LcLLccLcLLcc3:33:3
130064137 38 42 46 47 55 23LcccLLLcccLL3:33:3
140064031 36 40 44 50 53 11LccccLLccccL2:42:4
150063902 04 06 13 31 35 16cccLLLcccLLL3:33:3
160063821 24 29 34 39 53 20LcLcLLLcLcLL4:24:2
170063705 11 19 26 28 33 09LLLccLLLLccL4:24:2
180063603 19 32 36 41 51 35LLccLLLLccLL4:24:2
190063503 09 25 29 46 50 18LLLLccLLLLcc4:24:2
200063409 17 22 28 50 55 07LLcccLLLcccL3:33:3
210063309 21 24 30 41 44 40LLccLcLLccLc3:33:3
220063214 17 31 33 42 50 40cLLLcccLLLcc3:33:3
230063101 22 25 38 39 54 19LcLcLcLcLcLc3:33:3
240063006 15 21 24 45 55 46cLLcLLcLLcLL4:24:2
250062911 16 17 19 38 43 24LcLLcLLcLLcL4:24:2
260062805 06 22 26 49 51 32LcccLLLcccLL3:33:3
270062718 23 26 32 46 49 54cLcccLcLcccL2:42:4
280062607 22 25 40 49 50 37LcLcLcLcLcLc3:33:3
290062507 20 27 43 48 51 37LcLLcLLcLLcL4:24:2
300062406 07 21 25 27 49 26cLLLLLcLLLLL5:15:1
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Chẵn lẻ Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn
Tỷ lệ chẵn lẻ 6 số mở thưởng xuất hiện tỉ lệ g.trị lẽ và chẵn