Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Thuộc tính
đỏ 1 đỏ 2 đỏ 3 đỏ 4 đỏ 5 đỏ 6 Sắp xếp tổ hợp Tỷ lệ tổ hợp 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
10093605 17 19 27 35 39HHHTTTHHHTTT3:33:3
20093502 03 14 21 31 33HHTTHTHHTTHT3:33:3
30093415 17 21 28 37 43THTTHHTHTTHH3:33:3
40093302 14 21 22 35 43HTTTTHHTTTTH4:24:2
50093208 12 20 26 35 37TTTTTHTTTTTH5:15:1
60093102 12 13 33 36 42HTHTTTHTHTTT4:24:2
70093006 19 22 26 38 39THTTTTTHTTTT5:15:1
80092913 29 35 37 38 41HHTHTHHHTHTH2:42:4
90092809 11 16 17 22 33THTHTTTHTHTT4:24:2
100092704 23 25 30 40 41THTTTHTHTTTH4:24:2
110092608 11 19 24 26 42THHTTTTHHTTT4:24:2
120092504 05 07 09 27 39THHTTTTHHTTT4:24:2
130092402 18 21 24 38 44HTTTTTHTTTTT5:15:1
140092307 15 20 25 32 37HTTTTHHTTTTH4:24:2
150092201 26 27 35 36 43HTTTTHHTTTTH4:24:2
160092114 20 24 30 35 41TTTTTHTTTTTH5:15:1
170092004 13 15 20 37 38THTTHTTHTTHT4:24:2
180091901 04 14 22 24 40HTTTTTHTTTTT5:15:1
190091815 16 22 25 29 33TTTTHTTTTTHT5:15:1
200091702 03 12 32 35 44HHTTTTHHTTTT4:24:2
210091603 04 27 32 40 43HTTTTHHTTTTH4:24:2
220091502 03 09 15 17 43HHTTHHHHTTHH2:42:4
230091407 09 16 20 30 32HTTTTTHTTTTT5:15:1
240091308 10 12 14 17 31TTTTHHTTTTHH4:24:2
250091209 13 16 24 33 45THTTTTTHTTTT5:15:1
260091102 17 23 27 37 42HHHTHTHHHTHT2:42:4
270091015 27 31 36 38 41TTHTTHTTHTTH4:24:2
280090908 14 17 20 21 40TTHTTTTTHTTT5:15:1
290090817 26 30 31 33 39HTTHTTHTTHTT4:24:2
300090701 19 20 27 30 32HHTTTTHHTTTT4:24:2
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Tỷ lệ tổ hơp 6 số mở thưởng xuất hiện tỉ lệ g.trị hợp số và số nguyên