Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Thuộc tính đường tỷ lệ 0/1/2
Sắp xếp đường 012 0:0:6 0:6:0 6:0:0 0:1:5 0:5:1 1:0:5 1:5:0 5:0:1 5:1:0 0:2:4 0:4:2 2:0:4 2:4:0 4:0:2 4:2:0 1:1:4 1:4:1 4:1:1 1:2:3 1:3:2 2:1:3 2:2:2 2:3:1 3:1:2 3:2:1 0:3:3 3:0:3 3:3:0
1009362:1:3
2009353:1:2
3009342:3:1
4009331:2:3
5009321:1:4
6009314:1:1
7009302:2:2
8009290:2:4
9009282:2:2
10009271:3:2
11009262:1:3
12009253:2:1
13009243:0:3
14009231:3:2
15009222:2:2
16009212:0:4
17009201:3:2
18009191:4:1
19009182:3:1
20009172:0:4
21009162:3:1
22009153:1:2
23009142:2:2
24009131:2:3
25009124:2:0
26009112:1:3
27009103:1:2
28009091:1:4
29009083:1:2
30009072:2:2
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Đường 012 Số dư của số chia cho 3
Tỉ lệ giá trị đường 0/1/2 6 số mở thưởng khi chia 3 của tỉ lệ g.trị số dư