Đánh dấu chọn:
# Số mở thưởng Tỉ lệ nguyên hợp
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
101842350:20
201842340:20
301842330:20
401842320:20
501842310:20
601842300:20
701842290:20
801842280:20
901842270:20
1001842260:20
1101842250:20
1201842240:20
1301842230:20
1401842220:20
1501842210:20
1601842200:20
1701842190:20
1801842180:20
1901842170:20
2001842160:20
2101842150:20
2201842140:20
2301842130:20
2401842120:20
2501842110:20
2601842100:20
2701842090:20
2801842080:20
2901842070:20
3001842060:20
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Tỷ lệ tổ hơp Tỷ lệ 20 số trúng giải số nguyên và số hợp