- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 82.941.970.800 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3.368.671.450 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 19/10/2021
03 09 25 29 46 50 18
Giá trị Jackpot 1
82.941.970.800
Giá trị Jackpot 2
3.368.671.450
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
82.941.970.800
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.368.671.450
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 861 500.000
Giải ba 3 số 18.432 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 79.623.927.750 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 5.168.372.250 đồng
Power 6/55 - Thứ 7, ngày 16/10/2021
09 17 22 28 50 55 07
Giá trị Jackpot 1
79.623.927.750
Giá trị Jackpot 2
5.168.372.250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
79.623.927.750
Jackpot 2 5 số + 1* 1 5.168.372.250
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 756 500.000
Giải ba 3 số 16.062 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 76.705.906.800 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.844.147.700 đồng
Power 6/55 - Thứ 5, ngày 14/10/2021
09 21 24 30 41 44 40
Giá trị Jackpot 1
76.705.906.800
Giá trị Jackpot 2
4.844.147.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
76.705.906.800
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.844.147.700
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 731 500.000
Giải ba 3 số 15.520 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 74.329.390.200 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.580.090.300 đồng
Power 6/55 - Thứ 3, ngày 12/10/2021
14 17 31 33 42 50 40
Giá trị Jackpot 1
74.329.390.200
Giá trị Jackpot 2
4.580.090.300
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
74.329.390.200
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.580.090.300
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 715 500.000
Giải ba 3 số 14.821 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7