Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 13/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
725
013
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
148
553
664
376
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
922
866
259
353
436
918
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
190
024
899
289
110
721
881
174
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 115 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 151 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 296 Giải ba - 10Tr 7
Giải tư - 100K 320 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 71
Giải sáu - 150K 614
Giải bảy - 40K 4,399
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 10/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
656
843
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
042
466
498
631
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
309
898
019
729
115
696
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
725
756
894
424
426
209
085
635
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 68 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 140 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 241 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 301 Giải tư - 5Tr 7
Giải năm - 1Tr 37
Giải sáu - 150K 406
Giải bảy - 40K 3,728
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 08/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
864
188
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
589
765
332
126
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
004
658
298
897
812
149
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
979
409
609
606
661
192
439
122
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 62 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 195 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 188 Giải ba - 10Tr 7
Giải tư - 100K 276 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 38
Giải sáu - 150K 436
Giải bảy - 40K 3,742