Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 27/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
525
052
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
922
441
358
211
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
433
103
586
643
759
006
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
023
691
214
380
835
806
196
708
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 395 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 195 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 258 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 295 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 34
Giải sáu - 150K 548
Giải bảy - 40K 4,492
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 24/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
408
771
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
788
327
384
314
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
334
371
919
273
927
969
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
784
103
593
040
622
277
935
655
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 40 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 155 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 227 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 231 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 53
Giải sáu - 150K 275
Giải bảy - 40K 3,988
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 22/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
548
068
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
528
924
103
384
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
344
700
035
988
375
441
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
429
439
003
742
751
022
414
872
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 81 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 647 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 377 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 302 Giải tư - 5Tr 14
Giải năm - 1Tr 37
Giải sáu - 150K 455
Giải bảy - 40K 4,044