Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 10/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
484
139
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
670
617
285
013
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
213
012
457
778
218
269
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
384
660
683
400
772
192
624
888
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 136 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 150 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 231 Giải ba - 10Tr 6
Giải tư - 100K 373 Giải tư - 5Tr 7
Giải năm - 1Tr 45
Giải sáu - 150K 705
Giải bảy - 40K 4,426
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 07/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
355
191
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
623
114
540
545
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
222
482
843
289
327
588
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
603
639
007
937
740
222
836
123
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 70 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 148 Giải nhì - 40Tr 3
Giải ba - 210K 326 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 393 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 70
Giải sáu - 150K 478
Giải bảy - 40K 3,862
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 05/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
110
152
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
503
292
540
249
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
922
139
331
606
145
207
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
309
480
243
655
966
607
005
222
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 99 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 224 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 246 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 334 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 39
Giải sáu - 150K 434
Giải bảy - 40K 3,767