Kỳ quay thưởng Thứ 2, ngày 08/07/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
381
406
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
887
269
619
890
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
337
099
976
991
739
009
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
351
126
725
639
124
143
583
444
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 59 Giải nhất - 1Tỷ 3
Giải nhì - 350K 230 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 800 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 434 Giải tư - 5Tr 7
Giải năm - 1Tr 54
Giải sáu - 150K 378
Giải bảy - 40K 4,996
Kỳ quay thưởng Thứ 6, ngày 05/07/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
043
061
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
445
584
020
125
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
557
587
906
766
712
809
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
370
132
696
185
985
772
230
420
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 58 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 205 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 212 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 266 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 34
Giải sáu - 150K 358
Giải bảy - 40K 3,736
Kỳ quay thưởng Thứ 4, ngày 03/07/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
890
513
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
153
618
744
636
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
618
665
686
802
708
792
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
826
858
960
487
852
398
925
898
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 63 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 158 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 258 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 226 Giải tư - 5Tr 9
Giải năm - 1Tr 40
Giải sáu - 150K 395
Giải bảy - 40K 3,498